O odpowiedzialności karnej

• Efektywna obrona po zmianach w Kodeksie postępowania karnego – Palestra Świętokrzyska, 2015, tom 31-32;

• „Prawne aspekty ochrony publikacji elektronicznych” (red.) B. Powichrowska i A. Prokopiuk, W kierunku gospodarki elektronicznej – wyzwania, narzędzia, dobre praktyki, Tom 2. Publikacje elektroniczne w nauce i praktyce, Białystok 2014;

• „Fałszerstwa stron internetowych – aspekty prawne” (red.) B. Hołyst i J. Pomykała, Cyberprzestępczość i ochrona informacji. Bezpieczeństwo w Internecie. Tom II. Warszawa, 2013;

• Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2011 r., sygn. akt SDI 22/11 – Palestra 2013 nr 11/12;

• „Miejsce ekonomicznej analizy prawa w kształtowaniu polityki kryminalnej państwa” – Księga życia i twórczości, tom V PRAWO, Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi pod redakcją Zbigniewa Władka, we współpracy z Jerzym Stelmasiakiem, Włodzimierzem Gogłozą i Krzysztofem Kukurykiem, Lublin 2013;

• „Charakter odpowiedzialności naruszyciela za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych”, Ekonomia i Prawo, Polszakiewicz B., J. Boehlke (red.), Tom XII, nr 2/2013;

„Instytucja mediacji karnej w prawie polskim”, Zeszyty Prawnicze 2012 nr 3

• Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lipca 2011 r., P 12/09 – Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2012 nr 3;

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 20 września 2007 r., I KZP 28/2007 – Przegląd Sądowy 2012 nr 2

• „Czy postanowienie IPN o wszczęciu śledztwa w sprawie katastrofy Gibraltarskiej ma legitymację prawną?.” – Jurysta 2012 nr 1;

• „Odpowiedzialność karna duchownego przed sądem powszechnym”. – Prokurator 2011 nr 3-4;

• „Przesłanki odpowiedzialności karnej biegłego w świetle artykułu 233 §4 kodeksu karnego. (zarys ujęcia).” – Prokurator 2010 nr 3;

• „Odpowiedzialność karnoskarbowa doradcy podatkowego w świetle art. 9 kodeksu karnego skarbowego” – Forum Doradców Podatkowych 2010 nr 5.