Pozostałe publikacje

• „Ustawa o biegłych rewidentach. Komentarz”, LexisNexis, Warszawa 2013;

• Kodeks Postępowania Karnego. Komentarz do nowelizacji, red. W. Cieślak, K. Pawelec, I Tuleya, Warszawa 2015 (Difin)– autorstwo komentarza do rozdziałów 55, 56 – części Wznowienie postępowania i Kasacja;

• Glosa do postanowienia NSA z dnia 16 kwietnia 2014 r., II FSK 838/13 oraz postanowienia NSA z dnia 11 lutego 2014 r., II FSK 2943/11, Lex/el. 2015;

• „Dopuszczalność zapisu na sąd polubowny wobec aktów wewnętrznych PZPN i zasady swobody umów” – [w:] Prawne aspekty funkcjonowania federacji sportowych, Kraków 2014;

• Prawne mechanizmy ułatwiania aktywizacji zawodowej studentów. Bezpieczeństwo i Administracja – Zeszyty Naukowe WBN AON, 2014 nr 2;

W kierunku okręgów jednomandatowych w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. – Przegląd Sejmowy 2013 nr 6;

• „Język polski (język prawny, język prawniczy, język prawa) a uzasadnianie orzeczeń” Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Zeszyt 1(7)/2013;

• „Uprawnienie do posługiwania się nazwą „uniwersytet” wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym” – Studenckie Zeszyty Naukowe 2012 nr 22;

• Glosa do Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2010 roku, sygn. akt III CZP 76/10 – Monitor Prawniczy 2012 nr 13 oraz Radca Prawny 2012 nr 126;

• Glosa do uchwały SN z dnia 4 czerwca 2008 r., II UZP 4/08, Lex/el. 2010;

• „Dopuszczalny zakres pomocy prawnej świadczonej w ramach UPP (klinik prawa)” – Klinika 2010 nr 1;

• Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 9 lipca 2008 r., I PK 315/07 – Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2010 nr 9.