O postępowaniu administracyjnym

• The European concept of a fair trial and the legal admissibility of assessors in the Polish judicial system – European Integration and Democracy Series, 2015 Vol. 3 – współredakcja z J. Krajewskim. Wkład 50% polegający na przygotowaniu połowy tekstu artykułu;

• Ustrojowe zagadnienia dopuszczalności istnienia stanowiska asesora w sądach administracyjnych – Studia Prawnicze i Administracyjne, 2013 nr 1;

• „Zasady oceny dowodów w sprawach dotyczących wydawania i cofania pozwoleń na posiadanie broni w postępowaniach przed organem i sądem administracyjnym” – (red.) V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, [w:] Broń : problematyka prawna i kryminalistyczna Toruń 2013;

• „Charakter prawny licencji uprawniającej do gry w lidze zawodowej powołanej przez polski związek sportowy w świetle uregulowań ustawy o sporcie” Právni Rozprawy 2013 Promĕny práva, Hradec Králové 2013;

• „Dopuszczalność drogi odwoławczej uczestników konkursów na stanowiska w służbie publicznej” – Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej; A. Świątkowski (red.) UJ, Kraków, rocznik 2013;

• Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 marca 2011 r., II GSK 281/11 – Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych 2013 nr 9;

• „Węzłowe zagadnienia ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie 2012 nr 22 (95);

• „Problemy prawne związane ze zmianą decyzji o rozbiórce w świetle jej charakteru prawnego.” Casus 2012 nr 63;

• Możliwość żądania utraconych korzyści po stwierdzeniu nieważności ostatecznej decyzji administracyjnej – tryb dochodzenia roszczeń – glosa do uchwały pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 31.03.2011 r. (III CZP 112/10) – Glosa 2012 nr 3;

• Glosa do uchwały 7 sędziów NSA z 28.06.2010 r. II GPS 1/10. [Dot. wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawach o niezgodność aktu prawnego z Konstytucją]. – Kwartalnik Prawa Publicznego 2012 nr 1;

• Glosa do uchwały całej Izby Gospodarczej NSA z 22.06.2011 r. I GPS 1/11. [Dot. nadpłaty podatku akcyzowego]. -Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2012 nr 1;

• Glosa do postanowienia NSA z dnia 19 marca 2009 r., II OSK 312/09, Lex/el. 2011;

• „Zasady udziału biegłego w ogólnym postępowaniu administracyjnym” – Casus 2010 nr 3.