O odpowiedzialności odszkodowawczej

• Prawo Wojskowe, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, Warszawa 2015, autorstwo rozdziału X – Świadczenia odszkodowawcze przysługujące żołnierzom w związku z niesłusznym pozbawieniem wolności;

 

• Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu niesłusznego skazania w prawie polskim wobec nowelizacji procedury karnej – Palestra 2015 nr 7-8;

 

• Środki kompensacyjne w projekcie zmian Kodeksu karnego (uwagi na tle druku 2393 Sejmu RP VII kadencji) – (red.) I. Sepioło-Jankowska [w:] Reforma prawa karnego. Księga po Zjeździe Młodych Karnistów, Warszawa 2015;

 

• Odpowiedzialność cywilna biegłego sądowego – uwagi polemiczne, Temidium 2015 nr 1;

 

• „Kompensata pieniężna za naruszenie praw człowieka w świetle standardów ETPCz, TSUE oraz Komitetu Praw Człowieka (HRC)” – (red.) J. Jaskiernia [w:] Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka Nowe wyzwania – nowe rozwiązania, Warszawa 2014;

 

• „Charakter odpowiedzialności naruszyciela za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych”, Ekonomia i Prawo, Polszakiewicz B., J. Boehlke (red.), Tom XII, nr 2/2013;

 

• „Kryteria ustalania wysokości zadośćuczynienia w tzw. procesach medycznych, a problem miarkowania”. – Prawo i Medycyna nr 48-49 2013;

 

• „Odpowiedzialność biegłych za wyrządzenie szkody spółce w świetle regulacji kodeksu spółek handlowych.” – Przegląd Prawa Handlowego 2012 nr 10;

 

• Możliwość żądania utraconych korzyści po stwierdzeniu nieważności ostatecznej decyzji administracyjnej – tryb dochodzenia roszczeń – glosa do uchwały pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 31.03.2011 r. (III CZP 112/10) – Glosa 2012 nr 3;

 

• „Prawne uwarunkowania odpowiedzialności cywilnej i karnej biegłych w polskim systemie prawnym.” – Edukacja Prawnicza 2010 r. nr 10.