O biegłych i dowodach

 • „Ocena dowodów w polskich procedurach sądowych i administracyjnych”, Unitas, Siedlce, 2015;

 

• „Biegli w praktyce sądowej”, Unitas, Siedlce 2015;

 

• „Biegli w praktyce sądowej”, Warszawa 2014 (e-book);

 

• Biegli sądowi w doktrynie i orzecznictwie – Paragraf na drodze, 2015 nr 3;

 

• Odpowiedzialność cywilna biegłego sądowego – uwagi polemiczne, Temidium 2015 nr 1;

 

• Uwagi w sprawie uzyskiwania opinii o stanie zdrowia psychicznego sprawców przestępstw w toku postępowania karnego. – Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego tom XXX, rok 2013;

 

 

• Glosa do uchwały składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, z dnia 12 marca 2012 r., sygn. II GPS 2/11 – Paragraf na Drodze 2013 nr 11;

 

• „Odpowiedzialność biegłych za wyrządzenie szkody spółce w świetle regulacji kodeksu spółek handlowych.” – Przegląd Prawa Handlowego 2012 nr 10;

 

• „Prawne uwarunkowania odpowiedzialności cywilnej i karnej biegłych w polskim systemie prawnym.” – Edukacja Prawnicza 2010 r. nr 10;

 

• „Przesłanki odpowiedzialności karnej biegłego w świetle artykułu 233 §4 kodeksu karnego. (zarys ujęcia).” – Prokurator 2010 nr 3;

 

• „Udział biegłego w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym jako czynnik wzmagający ochronę własności przemysłowej (wstęp do problematyki)” – Rzecznik Patentowy 2010 nr 1;